شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا پروژه  تهیه و تدارک ۳۵ لینک هواوی مایکروویف  درج شده در جدول ذیل را با استفاده از روش توزیع آفر طی مراحل نماید

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا پروژه  تهیه و تدارک ۳۵ لینک هواوی مایکروویف  درج شده در جدول ذیل را با استفاده از روش توزیع آفر طی مراحل نماید

از داوطلبان محترم که توانایی تهیه و تدارک  نیازمندی ذیل را داشته باشند، ذریعه ایمیل هذا صمیمانه تقاضا بعمل می آید تا غرض اخذ آفر پروژه متذکره به شرکت مخابراتی افغان تیلی کام تشریف آورده ممنون سازید

:آدرس و تاریخ توزیع آفر نرخ گیری 

تاریخ توزیع آفر به روز پنجشنبه ۱۶ حمل ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر  صالون کنفرانس شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ، تعمیر پوست و پارسل ، منزل چهار ، وزارت مخابرات و تکنالوژی و معلوماتی ، محمد جان خان ، کابل - افغانستان

0202103600 در صورت کدام مشکل با شماره ذیل در تماس شوید